Q3 results fell short of the mark for Nike

Bởi: Miguel A. Rodriguez

12:42, 12 April 2021

US port congestion and truck drivers shortage hurt Nike's sales

In the third quarter of 2021, Nike reported an EPS of 90 cents per share, on revenues of $10.36 billion. While the EPS topped the 76 cents expected, the same cannot be said about the revenue, which failed to reach the $11.02 billion forecasted.

The US's revenue came in 10% lower than the same period last year because of the shipment delays that the company said have been dragging for more than three weeks. The delays also affected its partners, department stores and outlets. However, Nike is not the only company to have such issues. Peloton, Nordstrom, and Urban Outfitters are hurt by the truck driver shortage in the US and the container shortage in West Coast ports.

On the other side of the world, in Greater China, sales climbed 51%. In Europe, the Middle East, and the Africa region, same-store sales fell considerably due to restrictions and closures, but on the other hand, online sales surged 60% in the past three months.

For the future, Nike expects its sales to go up 75% year-over-year. The analysts are forecasting a 64.3% increase.

Following the mixed news, Nike stock price lost 4% in pre-market trading.

Source: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.