Record high for Roblox

Bởi: Miguel A. Rodriguez

16:33, 14 April 2021

Roblox’s stock price surged to an all-time high after Hasbro unveiled their partnership

This year, Roblox, which completed one of the most successful direct listings of 2021, reached a new high. The surge was caused by an announcement made by one of the largest toymakers globally, Hasbro.

The company revealed that it would sell Nerf blasters inspired by the videogame platform. Hasbro said that the blasters would hit the US shelves in the fall, and each toy will have a code entitling the customer to a “virtual blaster” for their Roblox avatar.

Even though the news impacted the markets, this is not the first time the two of them team-up. Hasbro also created a Roblox version of Monopoly.

After the news hit the wires, Roblox stock price jumped almost 9% to reach a record high of $81.69. At the same time, Hasbro added 1.2% to $98.23 per share.

Since March 10, when it became a publicly traded company, Roblox shares climbed 80% and reached a $44 billion market capitalization, compared to Hasbro’s $14 billion.

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.