Records for oil prices and US inflation

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:49, 17 January 2022

1642000405.png
Tight supply and easing concerns about the potential hit on demand due to Omicron pushed oil prices to a two-month high, inflation growth pace skyrockets

Brent oil was up 0.5%, reaching $84.12 per barrel, while crude gained 0.7% to $81.82. Both are getting close to recording gains in six out of the previous eight sessions. To cope with the pandemic’s effect on the markets, OPEC+ members are trying to keep the production in check by holding back over 3 million barrels per day, while sanctions on Iran pin back its exports. Despite raising their output targets every month, technical difficulties have prevented multiple OPEC+ countries from reaching their quotas.

European jet fuel refining margins are at pre-pandemic levels regardless of the recent supply issues as the global aviation industry recovers.

US Inflation

But the oil prices weren’t the only ones hitting records.  The Labor Department revealed that the consumer price index (CPI) climbed 7% in 2021, registering the biggest annual gain since 1982.

According to Federal Reserve Chairman Jerome Powell, the impact of the current COVID-19 on the US economy will be “short-lived,” and the central bank is ready to tighten the monetary policy.

Sources: Bloomberg.com, investing.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.