Regulatory crackdown takes a toll on Tencent

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:03, 24 March 2022

1648032986.png
Because of the recent headwinds experienced in mainland China, Tencent reported lukewarm Q4 2021 earnings

Tencent announced revenue of $22.62 billion, marking an 8% increase year-on-year. At the same time, it is the slowest revenue growth since it went public in 2004. However, the profit attributable to equity holders of the company came 60% higher than expected.

The Chinese conglomerate has lost approx. $470 billion in market value since it peaked in early 2021, as it has faced some challenges from China’s crackdown in various areas such as gaming and education. Online games represent Tencent’s largest revenue driver. In 2021, regulators cut the amount of time kids under 18 could play online games for. Also, Chinese authorities haven’t approved the launch of any games since July 2021.

Moreover, the country’s government had something to say regarding the after-school education companies. This could impact Tencent’s ad business, as education firms would buy advertisements from the company.

According to Tencent officials’ statement, the company expects to benefit from new game launches after the latest monetization licenses kick in. Tencent’s advertising business will resume growth in late 2022.

At the moment of writing, Tencent’s stock price was trading 5.42% higher.

Sources: Bloomberg.com, cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.