Samsung closes 5G network deal with Vodafone

Bởi: Miguel A. Rodriguez

15:37, 15 June 2021

1623760547.png
After yesterday it announced that it temporarily halts the production of Galaxy S21 FE, Samsung revealed a partnership with Vodafone

In a joint statement, Vodafone and Samsung Electronics announced that the latter would supply its 5G network equipment in Britain. For the South Korean company, it represents a breakthrough in Europe’s telecoms gear market.

Currently, the European telecoms equipment market is dominated by Nokia, Ericsson, and Huawei. Samsung came into the picture after it landed a $6 billion deal with Verizon in September 2020. Moreover, the European mobile operators are considering replacing China’s Huawei as a supplier. Spain’s Telefonica and France’s Orange already held talks with Samsung regarding the matter.

Britain had already ordered all Huawei to be removed from its 5G network by 2027, following the US’ steps, citing national security risks.

The financial terms of the deal were not disclosed.

At the moment of writing, Samsung stock price is 0.50% higher, while Vodafone edged 0.32% higher during today’s premarket session.

Read more about Samsung’s chip shortage here!

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.