Spotify expands e-commerce partnership with Facebook & Google

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:19, 16 June 2021

As e-commerce is gaining ground, more and more companies are expanding their horizons

Shopify, the subscription-based software that allows people to set up an online store and sell their products, announced the opening of its e-commerce checkout system to all retailers selling through Facebook and Google. It is the first time the Canadian company offers a product to merchants who don’t use its platform, expanding the existing collaboration with the two American tech giants.

Starting this July, sellers who commercialize their products through the two platforms’ properties such as Instagram, YouTube or Google Maps will offer shoppers the possibility to pay for their products using Shop Pay. The feature will be available for Google later in 2021. Currently, Shop Pay – a checkout product that stores users’ information, speeding up online transactions – can be used only by Shopify merchants.

Josh Gunter, a Facebook spokesperson: “By offering more payment options, we’re making it easier for people and businesses to buy and sell on Facebook and Instagram.”

Shopify President Harley Finkelstein stated: “Our hope is that this momentum moment for Shop Pay is a step forward to becoming the internet’s preferred checkout.”

For Shopify’s e-commerce software, small companies pay a monthly fee, while larger companies may pay thousands of dollars/month based on sales volume. The model proved to be profitable for shareholders.

 At the moment of writing, Shopify stock price is trading 0.56% higher, while Facebook and Google did not record any noteworthy movements.

Sources: finance.yahoo.com, thestreet.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.