Stocks lower amid worries over US inflation data - Tuesday Review, September 14

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:55, 15 September 2021

Markets lost some ground as fears over a slowdown in the global economic recovery could happen

The US

Wall Street gave up gains as economic uncertainties, and the increased likelihood of a corporate tax rate increase caused a broad sell-off. USA30 fell 0.84%, and USA500 traded 0.57% lower. TECH100 dropped 0.45%.

Crude oil reached $71.03 a barrel after it added 0.8%.

Gold fell 0.1% to $1,792.60 per ounce.

 

Asia and Australia

Markets were mainly down, steadying after their US peers snapped a five-day drop. Investors awaited US inflation data for hints about the US Fed’s timetable to begin asset tapering.

Japan225 rose 0.79%.

HongKong45 lost 0.16%.

Down under, Australia200 edged 0.16% lower.

 

Europe

Stocks traded lower, with investors showing caution regarding the US inflation metrics amid worries over future growth. Germany30 traded 0.2% lower, while France40 fell 0.8%. UK100 lost 0.6%.

Brent oil rose 0.8% to $74.10 per barrel

EUR/USD traded 0.2% higher at 1.1827.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.