Article Hero

Strong vaccine-driven quarterly figures for Pfizer

1620133115.png
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
04 tháng 5 2021
Pfizer, one of the pandemic’s pharma company stars due to the COVID-19 vaccine developed with BioNTech, reported better-than-expected Q1 2021 figures

The company reported an adjusted EPS of 93 cents, ahead of the 77 cents consensus. At the same time, Wall Street was looking for $13.51 billion in revenue, but the actual figures came in at $ $14.58 billion. Moreover, revenue from oncology, internal medicine, hospital, and rare disease units increased by double digits in the past three months. Its immunology and inflammation unit generated approximately $1 billion in sales – a 9% increase compared to what in reported during the same time last year.

Along with the financial report came the news that it plans to file for full US approval of its COVID-19 vaccine at the end of May. If Pfizer receives FDA’s approval, it will sell the vaccine shot directly to consumers. Moreover, the company expects to apply for a EUA (Emergency Use Authorization) for a booster shot that potentially could protect people against virus’ new variants during the second half of July. In September and November, it will apply for authorization for the vaccine used on toddlers, younger children, and infants, respectively.

For the future, Pfizer expects its full-year sales to reach $26 billion from the vaccine, revising upwards of its previous $15 billion forecast. During Q1, it had sales of $3.5 billion. By the end of July, it plans to deliver 300 million doses.

After the news hit the wires, Pfizer stock price went up 1.4%.

Sources: cnbc.com, reuters.com

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.