Tencent buys Sogou – one of China’s largest search engines

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:52, 20 July 2021

1626176100.png
After fining the company for antitrust practices, the State Administration for Market Regulation has granted the “unconditional approval” for a purchase

China’s antitrust watchdog approved Tencent Holdings’ request to buy out US-listed search engine Sogou. The grant came days after the SAMR blocked the merger of Huya and Douyu International Holdings – the country’s two most significant video game live-streaming platforms. As Tencent is the controlling shareholder of Huya and owns more than a third of Douyu, the SAMR considered that the merger could have strengthened the company’s dominant position in the game streaming market.

The deal between Tencent and Sogou was initially announced in September 2020, when the first was looking to buy the 60% of the latter that it did not already own, making it the latest Chinese company to leave the US markets amid tensions between the countries. Tencent has been Sogou’s largest shareholder since 2013. At that time, it merged the search engine with its own Soso search.

After the news hit the wires, Tencent stock price climbed 3.9%.

Read here more about Tencent’s latest fine!

Sources: Bloomberg.com, scmp.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.