Tencent Music under regulatory scrutiny

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:00, 12 July 2021

1626076587.png
The week started with possible regulatory sanctions for one of China’s most prominent music companies

According to people familiar with the matter, the State of Administration of Market Regulation (SAMR) is poised to order Tencent Holdings Ltd.’s music streaming arm to give up exclusive rights to music labels. The culmination of an investigation conducted by SAMR into Tencent Music Entertainment Group – China’s dominant music streaming company – finalized with the penalty mentioned above and a $77,150 fine.

Reuters reported in April that SAMR was preparing to act against Tencent Holdings as part of an antitrust clamp-down on China’s internet giants. Under the penalty’s terms, the fine is for not correctly reporting the 2016 acquisitions of competing apps Kugou and Kuwo for antitrust review.

Moreover, the regulator announced that it would block Tencent’s plan to merge China’s two largest videogame streaming site operators. 

Tencent is not the first Chinese company to face harsh scrutiny over its practices. In April, Alibaba was fined a record $2.8 billion after an investigation revealed that it had abused its dominant market position for several years.

The market didn’t seem to make much of this piece of news, and at the moment of writing, Tencent Music is 1.50% higher.

 

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.