Article Hero

The bullish stampede takes a breather as inflation fears loom again - Monday Review, May 10

1620718295.jpg
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
11 tháng 5 2021
Stocks traded in a mixed manner, driven by lower interest rates and economic data

The US

Wall Street closed lower as inflation jitters drove investors away, causing indices to snap a multi-day streak of record closing highs. USA30 fell 0.1%, while USA500 lost 1.04%. TECH100 dropped 2.55%.

Crude oil added 0.7%, reaching $65.34 per barrel, after a cyber-attack on a US pipeline operator caused oil and gas prices to jump.

Gold rose 0.2% to $1,835.50 an ounce.

The Dollar Index traded at 90.058 after it lost 0.18%.

 

Asia and Australia

Stocks were up over mounting expectations that interest rates will remain low, thanks to inflationary pressure. HongKong45 was up 0.59%.

Japan225 gained 0.80%.

Down under, Australia200 rose 1.02% after data showed that the National Australia Bank (NAB) Business Confidence Index figures came in better-than-expected in April.

 

Europe

Markets were mostly down, even though the commodity prices surged, and investors were optimistic regarding the reopening of economies. Germany30 traded 0.2% lower, while France40 fell 0.1%. UK100 reached a 52-week high after it went up 0.2%.

Brent oil rose 0.7% to $68.73 a barrel.

EUR/USD traded at 1.2148 after it lost 0.1%.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.