Top-notch Q3 earnings for HSBC

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:46, 25 October 2021

1635161480.jpg
The investment bank’s Q3 2021 handily beat expectations and announced plans for a share buyback program

HSBC reported pre-tax profit for the quarter that jumped 75.8% from the same quarter last year’s $5.4 billion. The figures came in more than double what the analysts were looking for – a 22.8% increase.

According to bank officials, HSBC released around $700 million of cash, initially set aside to raise pandemic-induced loan losses.

The bank reported revenue came in at $12 billion, 0.7% higher than the year-ago quarter. Despite the strong figures, HSBC didn’t announce any dividends for the third quarter. However, it revealed plans to start a $2 billion share buyback program shortly. Regarding this matter, Ewen Stevenson, CFO of HSBC, stated: “We don’t want to sit on excess capital if we have it, and hence the $2 billion buyback.”

Given the ongoing situation with the Chinese real estate developer – Evergrande – HSBC said it had no direct credit exposure. Stevenson has revealed that the bank is “very comfortable” with its position in the country’s real estate sector. According to Reuters, HSBC’s exposure to the real estate sector was around $19.6 billion.

After the report, during the Hong Kong trading hours, HSBC closed 0.43%.

Sources: cnbc.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.