Turkish Lira close to a record low

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:34, 27 April 2021

After the 15% slump recorded in March, the Turkish Lira lost 3.5% in the past couple of days

On early trading today, USD/TRY was close to a new record low after US president Joe Biden officially recognized the 1915 massacre of Armenian in the Ottoman Empire as a genocide. Turkey, a NATO ally, criticized the White House's decision, stating that it undermined trust and friendship. Ibrahim Kalin, President Tayyip Erdogan's spokesman and adviser, told Reuters that Washington should act responsibly since there is in no one best interest to "artificially undermine ongoing relationships for narrow political agendas." "Everything that we conduct with the United States will be under the spell of this very unfortunate statement," he added.

Moreover, the new central bank chief Sahap Kavcioglu appointed a month ago, announced that he would keep the monetary policy tight, as any rate hike could send a wrong message. Analysts believe that the bank would begin cutting rates around mid-year. Some predict that Kavcioglu could revert to a cost policy of selling foreign currency reserves to support the Lira.

The currency, which is among the worst performers in emerging markets this year, traded at 8.425.

Source: reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.