Article Hero

Turkish Lira slumped as Erdogan fired the central bank governor

1616407685.png
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
12 tháng 4 2021
The Turkish Lira snapped out of its latest gains after Erdogan replaced the hawkish central bank governor with a high-interest rates critic

The Turkish Lira plummeted 15% against the US Dollar after the country’s president, Recep Tayyip Erdogan, decided to oust Turkey’s central bank chief Naci Agbal.

Erdogan’s decision surprised the markets, giving that Agbal tried and succeeded to restore the central bank’s credibility, Lira strengthening during his four-month presence in office; when he was appointed, the Lira had already lost more than a quarter of its value. Agbal’s policies to deal with soaring inflations made the Lira the best carry-trade currency this year, bringing capital to the Turkish markets. Shortly after his appointment, foreign investors purchased a net $4.7 billion worth of stocks and bonds. At the same time, the Turkish banks spent more than $100 billion of foreign reserves to support the Lira, which prompted Turkish opposition lawmakers for a judicial probe into the official reserves.

Sahap Kavcioglu is Agbal’s replacement, a supporter of low-interest rates, and Erdogan’s theory that “high-interest rates would indirectly open the way to increasing inflation.”Kavcioglu pledged on Sunday to use policies meant to deliver permanent price stability. Despite his promise, analysts believe that Agbal’s removal will continue to negatively impact the Lira, which could even return to the record-low levels reported when Agbal took office.

USD/TRY traded at 7.8645 in Istanbul, just a few percentages shy of the lowest point reported on November 6, 2020.

Sources: Bloomberg.com, cnbc.com

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.