UiPath fiscal Q1 earnings topped expectations

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:48, 09 June 2021

The robotic-process automation software company revealed its first earnings report since it became a publicly traded company this April

For the fiscal first quarter 2022 ended April 30, UiPath announced revenue of $186.2 million, up 65% from a year earlier and ahead of the $168.6 million forecasted. On a non-Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) basis, the company reported an EPS of 2 cents, surpassing the forecast for a loss of 5 cents per share. However, under GAAP, UiPath lost $1.11 per share.

UiPath added that it now has more than 8,500 customers, with 104 generating over $1 million and 1,105 over $100,000 per year.

For the fiscal second quarter, the company expects revenues between $180 million - $185 million as demand for its products increases.

UiPath went public on April 21 at $65.50 a share and closed the Tuesday, June 8, trading session 2.87% higher at $76.

Find out more about the company’s IPO here.

Sources: barrons.com, finance.yahoo.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.