UK Inflation reaches a 10-year high

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:35, 19 November 2021

1637158034.jpg
The cost of living surged in October in the UK due to rising energy prices

The British Consumer Price Index (CPI) rose by 4.2% in the 12 months to October, up from 3.1% reported in September. The markets were looking for a 3.9% increase. Figures revealed that the cost of living in the UK surged to a 10-year high, as the reading came in more than double the target set by the central bank.

The Bank of England expects inflation to rise to around 5% in the spring of 2022 before falling to a 2% target by late 2023, influenced by the moderate impact of higher oil and gas prices and demand for goods. Also, the Bank of England has been keeping an eye on important data as inflation is still high while economic growth loses momentum, and labor conditions tighten.

At the same time, the Eurozone inflation hit a 13-year high in October, at 4.1%, as the member countries are battling surging energy costs. According to data from Reuters, this marks the highest level since July 2008 and ahead of the consensus forecast of 3.7%. September’s figure came in at 3.4%.

Analysts are now looking forward to the Bank of England’s December meeting.

At the moment of writing, UK100 was trading 0.31% lower, while GBP/USD added 0.23%.

 

Sources: cnbc.com, forexfactory.com, investing.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.