Unemployment Claims dropped to a one-year low

Bởi: Miguel A. Rodriguez

12:42, 12 April 2021

The labor market starts to make progress

The US labor market is not at the pre-pandemic levels yet, but the Labor Department's latest report showed an improvement.

Last week, 684k people filed for the first time for unemployment, the numbers topping the 727k figure expected by the market. The figures dropped to a one-year low, hinting at an economy on the verge of solid growth. Ohio reported the most significant drop in the number of claims.

Following the news, President Biden held his first press conference, stating that "There are still too many Americans out of work, too many families are hurting, and I still have a lot of work to do […] But I can say to you, the American people, help is here and hope is on the way."

Moreover, the warm weather, the $1.9 trillion stimulus and the increased vaccine rollouts are expected to add even more momentum.

After the news hit the wires, the US stocks went up, USA30 and USA500 closing 0.62% and 0.52% higher, respectively. At the same time, the Dollar Index reached its highest point in four months – 92.697.

Sources: forexfactory.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.