US stocks slip as FED holds steady on rates - Wednesday Review, April 28

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:08, 29 April 2021

Global stocks traded in a mixed manner, as some investors focused on the FED meeting, and others on earnings

The US

Wall Street ended lower after the US Federal Reserve announced that it would hold steady the interest rates and the monthly bond-buying program. USA30 fell 0.48%, while USA500 lost 0.08%. TECH100 traded 0.28% lower.

Crude oil rose 1.24% to hit $63.72 per barrel.

Gold was up 0.20% to $1,782.35 per ounce.

The Dollar Index traded 0.33% lower at 90.595.

 

Asia and Australia

Japan225 fell 0.34% after the country reported a 5.2% surge in retail sales in March, ahead of the -1.5% reported in February.

HongKong45 was up 0.24%.

Down under, Australia200 gained 0.46% after the consumer price index (CPI) data missed the estimates, as it rose 0.6% quarter-on-quarter.

USD/JPY fell 0.06% to 108.61.

 

Europe

Stock market edged higher driven by positive corporate earnings, especially in the banking sector where Deutsche Bank posted its best quarterly profit since Q1 2014. Germany30 traded 0.5% higher. France40 and UK100 each added 0.4%.

Brent oil rose 1.08% to $66.58 a barrel.

EUR/USD traded at 1.2124 after it went up 0.28%.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.