Walmart reports the highest quarterly revenue ever

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:20, 17 August 2021

One of the largest retailers in the US reported earnings for fiscal Q2 2022

The retail giant – Walmart – topped Wall Street’s expectations as its grocery business started to recover ground with its strong start in back-to-school sales. For the fiscal Q2 ended July 31, the company reported an adjusted EPS of $1.78, topping the $1.57 consensus. Revenues also came ahead of estimates, at $141.05 billion, marking a 2.4% increase from the figures reported a year prior.

Brett Biggs, Walmart CFO, stated that customers mainly shopped for luggage, party supplies, and apparel. At the same time, families focused on backpacks and items for the classroom. 

Walmart reported its highest quarterly revenue ever for three months outside of the holiday season. The same-store sales in the US grew 5.2%, significantly higher than the 3.3% expected. According to Walmart, over the past two years, the same-store sales increased 14.5%.

For the future, Walmart is looking for the EPS to reach a high of $6.35, while the US same-store sales to increase 6%.

Since the beginning of the year, Walmart shares gained 5%, while USA500 added 33%.

 

Source: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.