Weekly Natural Gas EIA Storage Report for April 16th

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:27, 16 April 2021

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding natural gas inventories.

Working natural gas in underground storage facilities totalled 1,778 bcf as of March 31, 2021 — the end of the winter heating season, which began in November – and was 1.4% lower than the five-year average in 2016-20, according to EIA.

The main factor of changes in working natural gas stocks during the 2020–21 winter’s heating season was the sustained period of temperatures colder than normal throughout the US. The cold snap was also felt in the residential and commercial sector demand for space heating.

Net withdrawals during February represented about 37% of all withdrawals from the natural gas storage during the 2020-21 heating season, compared with 24% over the previous five heating seasons. The total February natural gas demand (including exports and losses) averaged about 123 bcf/d.

Lastly, the colder-than-normal temperatures from 2021’s February led to the first stock deficit to the five-year average since November 2019.

 

Sources: eia.gov

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.