Will DiDi be delisted?

Bởi: Miguel A. Rodriguez

19:05, 26 November 2021

According to Bloomberg, the Chinese ride-hailing giant DiDi has been asked by the country’s regulators to come up with a plan to delist from the US market

Because of concerns regarding leakage of sensitive data, the report said the Cyberspace Administration of China wants DiDi to work out the details for a delisting subject to government approval. According to the same information, DiDi could either go for privatization or a listing in Hong Kong following the delisting. In case of privatization, DiDi will be priced at $14/share, and a Hong Kong float would likely be at a discount to what its shares were trading at in the US.

A state-directed delisting would mark an unprecedented move highlighting Beijing’s crackdown on giant tech companies and put them under tighter regulation. DiDi is targeted in this situation because, shortly after its US listing, regulators opened a cybersecurity review into the company. DiDi caught regulators’ eyes after pushing ahead with the IPO even though it didn’t resolve the outstanding cybersecurity issues that authorities wanted to solve.

At the moment of writing, during pre-market trading, DiDi stock price was trading 6.04% lower.

Sources: Bloomberg.com, cnbc.com, finance.yahoo.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.