Bank of Canada ended the bond purchase program

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:40, 28 October 2021

1635410330.jpg
The earnings season keeps the markets on their toes

Microsoft's 5% rise, driven by the spectacular results reported the previous day and the upcoming Amazon earnings, pushed the Nasdaq index to new all-time highs. However, it did not have an upward continuation during the session ending off the recent gains. 

 

The technology index also benefited from the rise in treasury bond prices with a consequent drop in yields, given the sensitivity of technology stocks to interest rates.

 

Bond movement can only be explained from a technical correction or portfolio adjustment perspective. The market expects the Federal Reserve to announce the beginning of the tapering program, implemented as a stimulus measure for the economy as early as next week. If adopted, it could push long-term interest rates up.

 

Even more so when the Bank of Canada surprised us yesterday with the total withdrawal of its bond purchase program, amounting it to zero. A more hawkish approximation led to a rapid upward movement of the Canadian dollar.  The recent action broke the bullish uptrend of USD/CAD, ongoing since last week. 

The Canadian dollar strengthened despite the weakening of crude oil and their direct correlation. More important in this case was the decision of the Canadian Central Bank to change towards a more "hawkish" bias.

 

Oil had its biggest fall in the last three weeks – almost 3% – without any news behind it to precipitate the drop, just extreme overbought levels and technical reversal patterns from two days ago.

 

The rotation between oil and natural gas continues to be present in the market, as the instruments alternate between ups and downs.

 

Sources: Bloomberg, Reuters

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.