Miguel A. Rodriguez

Phân tích thị trường

Các sự kiện tài chính cung cấp thông tin hàng ngày cho các quyết định giao dịch của bạn. Tìm hiểu cách phát triển trực giác thị trường của bạn và cải thiện chiến lược quản lý rủi ro của bạn với các nguồn lực do các nhà phân tích thị trường của chúng tôi tạo ra.

New wave of sanctions revealed for Russia
Energy prices rise as the Ukraine-Russia conflict escalates
The US jobs reports keep centre stage
The EUR/USD bearish signals are pointing to further declines
Global indices, oil experience abrupt falls
US labor market, GDP on the rise, but stock markets fall