Miguel A. Rodriguez

Phân tích thị trường

Các sự kiện tài chính cung cấp thông tin hàng ngày cho các quyết định giao dịch của bạn. Tìm hiểu cách phát triển trực giác thị trường của bạn và cải thiện chiến lược quản lý rủi ro của bạn với các nguồn lực do các nhà phân tích thị trường của chúng tôi tạo ra.

Inflation worries spread outside of the US
Big red flag for the US economy
Inflation rises 7% over the past year
The Fed Chairman appears before the Senate
The NFP data disappoints
The financial markets under siege, risk sentiment worsens - Market Overview