3 Spectacular Stock Market Debuts of Q1 2021

Bởi: Miguel A. Rodriguez

12:42, 12 April 2021

From online gaming to Social Networking and Dating - these are the top stock market debuts so far in 2021.

Bumble – the dating industry has a rosy future.

Shares of Bumble, a U.S-based dating app operating in 150+ countries, closed 63.5% higher on its #IPO day – February 11. Bumble went public on Nasdaq.

The stock began trading up nearly 77% at $76 per share under the ticker “BMBL.” The company priced its shares at $43 apiece, above its target range of $37 to $39, and sold 50 million pieces. Eventually, Bumble closed the trading day after reaching a market cap of about $7.7 billion, more than its target of $7 billion.

Since then, the stock has somewhat cooled off, trading at around $68/share as of March 23.

The Bumble IPO marked an important milestone for Wall Street: its founder Whitney Wolfe Herd became the world’s youngest female Billionaire at 31 years of age.

Trade Bumble CFDs here.

 

Kuaishou – TikTok’s rival impresses at stock market debut.

Kuaishou, a Chinese video app, also completed a massive initial public offering in Hong Kong at the beginning of February. The app is the biggest rival for Douyin, TikTok’s Chinese version.

Kuaishou’s shares opened in Hong Kong on Friday at HK$338 ($43.6) apiece, almost three times higher than its IPO price of HK$115 ($14.8). That result catapulted the company’s market cap to nearly HK$1.4 trillion ($180 billion). Kuaishou pocketed approximately $5.4 billion, offering for sale a total of more than 365 million shares. Eventually, the company settled for a 161% first-day gain, the second-best debut ever for an IPO over $1 billion in the world, according to Bloomberg.

As of March 23, Kuaishou shares trade at approx. HK$301/apiece (almost $39).

Trade Kuaishou CFDs here.

 

Roblox – it’s all fun and games indeed!

The fast-growing online gaming platform Roblox smashed past records when it went public via a #Direct #Listing on the New York Stock Exchange. The Roblox IPO was the first direct listing this year. Crypto exchange Coinbase also filed for a direct listing, and it's currently scheduled to trade on Nasdaq in April.

On its first day of trading, on March 10, Roblox stock surged 54.4%, closing at $69.50. Shares climbed another 6.3% on Thursday, closing at $73.90 on the stock market. As a result, the company’s market valuation shot up to $39.5 billion. As of March 23, Kuaishou shares trade at approx. $71.

According to Sensor Tower data, "Roblox" was the biggest mobile game of 2020 in the United States in terms of revenue. It surpassed legendary "Candy Crush," the top game for the past three years.

Trade Roblox CFDs here.

Stay up-to-date with the most exciting companies going public!

Sources: cnbc.com, investors.com, techcrunch.com, Bloomberg.

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.