Các đợt IPO được mong đợi nhất năm 2024

Luôn cập nhật những công ty thú vị nhất sắp niêm yết.

next_ipo

Porsche AG

Automotive
  • status ipo_status_available
  • ipo_date 29/09/2022
  • ipo_price 76.50 € - 82.50 €

Các đợt IPO sắp tới

Kiểm tra các đợt IPO được mong đợi nóng nhất.

Các đợt IPO trước đây

Xem hồ sơ theo dõi các đợt IPO quan trọng nhất trong quá khứ.

Tata Technologies

available_for_trading

ipo_buy -

ipo_sell -

Grab Holdings Inc.

available_for_trading

ipo_buy -

ipo_sell -

ipo_buy -

ipo_sell -

Atlas Energy Solutions Inc

available_for_trading

ipo_buy -

ipo_sell -

ipo_buy -

ipo_sell -

ipo_buy -

ipo_sell -

ipo_buy -

ipo_sell -

ipo_buy -

ipo_sell -

Rivian Automotive Inc.

available_for_trading

ipo_buy -

ipo_sell -

ipo_buy -

ipo_sell -

ipo_buy -

ipo_sell -

ipo_buy -

ipo_sell -

ipo_buy -

ipo_sell -

ipo_buy -

ipo_sell -

ipo_buy -

ipo_sell -

Tata Technologies

available_for_trading

ipo_buy -

ipo_sell -

Grab Holdings Inc.

available_for_trading

ipo_buy -

ipo_sell -

ipo_buy -

ipo_sell -

Atlas Energy Solutions Inc

available_for_trading

ipo_buy -

ipo_sell -

ipo_buy -

ipo_sell -

ipo_buy -

ipo_sell -