Lịch kinh tế

Quét, Dự báo & Hành động

Có được khả năng tiếp cận rộng rãi hơn vào các thị trường toàn cầu với Lịch sự kiện Kinh tế có thể tùy chỉnh, có mức độ phù hợp cao do Trading Central cung cấp. Hành động theo các sự kiện làm chuyển biến thị trường được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế vĩ mô cao cấp.