Phòng thông tin

Đồng thời CAPEX.com, chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng kết nối mạnh mẽ với báo chí. Duyệt phần phương tiện truyền thông của chúng tôi để biết thêm thông tin về các thông cáo báo chí, thông tin liên lạc truyền thông và các thông báo khác của chúng tôi.

Bằng cách nhấp vào các liên kết bài viết ở trên, bạn sẽ được chuyển hướng đến các trang web của bên thứ ba khác nhau. Vì KW Investments Ltd không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát nội dung do các bên thứ ba đưa vào trang web của họ, nên KW Investments Ltd không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những nội dung đó.