Điều kiện giao dịch

 

 

Chênh lệch thể hiện sự khác biệt giữa giá ASK và giá BID.
Điều chỉnh CFD Rollover bao gồm chênh lệch giá giữa hợp đồng hết hạn và hợp đồng mới cũng như sự lây lan của CFD.
Swap là số tiền được ghi có vào hoặc được ghi nợ từ một tài khoản nơi các vị thế được giữ qua đêm.
Phí không hoạt động thể hiện số tiền hàng tháng được khấu trừ nếu không có hoạt động nào được ghi lại trong khoảng thời gian 3 tháng trong tài khoản.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Các câu hỏi và lệ phí và lệ phí thường gặp của chúng tôi.