step 1: REGISTER

Mở tài khoản giao dịch của bạn với CAPEX.com

step 2: XÁC MINH

Tải lên tài liệu của bạn để xác minh tài khoản của bạn

step 3: QUỸ

Đăng nhập vào CAPEX.com và nạp tiền vào tài khoản của bạn

step 4: GIAO DỊCH

Bắt đầu giao dịch CFD trên hơn 2.100 công cụ

Signature

Truy cập nền tảng kép (CAPEX WebTrader / CAPEX Mobile App)

Hỗ trợ từ Thứ Hai đến Thứ Năm từ 7:00 AM GMT đến 01:00 AM GMT. Thứ Sáu từ 7:00 sáng đến 00:00 sáng.

Tài khoản demo

Đánh giá thị trường hàng ngày & nghiên cứu tài chính

Daily Analyst Ratings* (*Bên thứ ba)

Thư viện video

truy cập đầy đủ

Đại diện tài khoản chuyên dụng

hàng ngày các ngày trong tuần

Truy cập mở vào nghiên cứu

Điều kiện giao dịch đặc biệt

Trading Central

Trading Central - Thông báo SMS

Các cuộc họp trực tiếp với đại diện tài khoản

$25.000

Essential

Truy cập nền tảng kép (CAPEX WebTrader / CAPEX Mobile App)

Hỗ trợ từ Thứ Hai đến Thứ Năm từ 7:00 AM GMT đến 01:00 AM GMT. Thứ Sáu từ 7:00 sáng đến 00:00 sáng.

Tài khoản demo

Đánh giá thị trường hàng ngày & nghiên cứu tài chính

Daily Analyst Ratings* (*Bên thứ ba)

Thư viện video

truy cập hạn chế

Đại diện tài khoản chuyên dụng

2 ngày / tuần

Truy cập mở vào nghiên cứu

Điều kiện giao dịch đặc biệt

Trading Central

Trading Central - Thông báo SMS

Các cuộc họp trực tiếp với đại diện tài khoản

$1.000

Original

Truy cập nền tảng kép (CAPEX WebTrader / CAPEX Mobile App)

Hỗ trợ từ Thứ Hai đến Thứ Năm từ 7:00 AM GMT đến 01:00 AM GMT. Thứ Sáu từ 7:00 sáng đến 00:00 sáng.

Tài khoản demo

Đánh giá thị trường hàng ngày & nghiên cứu tài chính

Daily Analyst Ratings* (*Bên thứ ba)

Thư viện video

truy cập hạn chế

Đại diện tài khoản chuyên dụng

3 ngày / tuần

Truy cập mở vào nghiên cứu

Điều kiện giao dịch đặc biệt

Trading Central

Trading Central - Thông báo SMS

Các cuộc họp trực tiếp với đại diện tài khoản

$5.000

Signature

Truy cập nền tảng kép (CAPEX WebTrader / CAPEX Mobile App)

Hỗ trợ từ Thứ Hai đến Thứ Năm từ 7:00 AM GMT đến 01:00 AM GMT. Thứ Sáu từ 7:00 sáng đến 00:00 sáng.

Tài khoản demo

Đánh giá thị trường hàng ngày & nghiên cứu tài chính

Daily Analyst Ratings* (*Bên thứ ba)

Thư viện video

truy cập đầy đủ

Đại diện tài khoản chuyên dụng

hàng ngày các ngày trong tuần

Truy cập mở vào nghiên cứu

Điều kiện giao dịch đặc biệt

Trading Central

Trading Central - Thông báo SMS

Các cuộc họp trực tiếp với đại diện tài khoản

$25.000

Essential

Truy cập nền tảng kép (CAPEX WebTrader / CAPEX Mobile App)

Hỗ trợ từ Thứ Hai đến Thứ Năm từ 7:00 AM GMT đến 01:00 AM GMT. Thứ Sáu từ 7:00 sáng đến 00:00 sáng.

Tài khoản demo

Đánh giá thị trường hàng ngày & nghiên cứu tài chính

Daily Analyst Ratings* (*Bên thứ ba)

Thư viện video

truy cập hạn chế

Đại diện tài khoản chuyên dụng

2 ngày / tuần

Truy cập mở vào nghiên cứu

Điều kiện giao dịch đặc biệt

Trading Central

Trading Central - Thông báo SMS

Các cuộc họp trực tiếp với đại diện tài khoản

$1.000

Số tiền tối thiểu cần thiết để mở tài khoản giao dịch là $100.