8-year high profit for BP

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:44, 08 tháng 2 2022

1644334007.png
The British oil and gas behemoth surprised markets with its latest earnings report

BP (British Petroleum) announced a net profit of $4.1 billion for Q4 2021, topping analysts' expectations of $3.9 billion. For the full year, the company reported a net profit of $12.8 billion, beating estimates of $12.5 billion. The figures came in significantly higher than the net loss of $5.7 billion announced the previous year. The statistics for the full year are the highest in eight years, driven by a jump in commodity prices.

Moreover, BP's net debt fell to $30.6 billion by 2021, down from $38.9 billion reported at the end of 2020.

According to BP CEO Bernard Looney, the company continues its strategy to increase its renewable power capacity 20-fold by 2030 and reduce the oil output by 40%, representing more than 1 million barrels per day. Also, it will increase total spending on low carbon energy - including retail and electric vehicle charging - by 40% until 2025, and by 50% until 2030. By 2025, BP will spend $14-$16 billion per year. By 2030, these businesses are expected to bring in $9-$10 billion in earnings.

BP intends to buyback $1.5 billion worth of shares and to maintain the dividend at 5.46 cents per share.

At the moment of writing, BP's stock price was trading 0.15% higher.

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.