A new cyber leader on the horizon – NortonLifeLock agreed to buy Avast

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:19, 11 August 2021

The two world-renown cybersecurity companies join forces

The US-based NortonLifeLock announced the purchase of the Czech cyber company – Avast in a deal that could reach $8.6 billion. Through this, NortonLifeLock is getting access to one of the largest customer bases in the industry.

Upon the deal, Avast stockholders will receive a combination of cash consideration and newly issued shares in the Tempe, Arizona-based company. NortonLifeLock CEO Vincent Pilette stated: "With this combination, we can strengthen our cyber safety platform and make it more available to more than 500 million users. We will also have the ability to further accelerate innovation to transform cyber safety."  

The agreement announcement had come before Avast reported revenues of $471.3 million for the first half of the year, topping the $462.3 million estimated by analysts.

After the merger, the combined companies' shares will be listed on the Nasdaq in the US, dealing a blow to stock exchanges in London and Prague.

At the moment of writing, Avast stock price was trading 2.78% higher, while NortonLifeLock was up 4.80%.

 

Sources: finance.yahoo.com, Bloomberg.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.