A partial win for Epic Games in Apple trial

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:08, 13 September 2021

1631541631.jpg
A court issued a permanent injunction that would let app developers route players to alternative platforms to make payments

The result came after "Fortnite" creator Epic Games sued Apple, which in turn removed the popular game from its app store. According to Apple, the game developer had broken the rules by steering players to make purchases outside its app store. In August 2020, Epic Games sued Apple.

Now, on September 10, 2021, a US federal judge struck down some of Apple's Apple Store rules in a partial win for Epic Games and other app makers. However, the judge didn't allow app creators to use their in-app payment systems, one of Epic's main requests, letting Apple continue to charge commissions of 15%-30% for its own system.

Following the outcome, Epic said it would appeal the ruling. CEO Tim Sweeney stated that the order "isn't a win for developers or for consumers."

The latest challenges to Apple's App Store rules are far from being over. According to specialists, lawmakers in the US and Europe consider bills that would force Apple to allow third-party in-app payments systems. South Korea's parliament has already passed such a law.

Even though after the news hit the wires and it lost about $84 billion in market value, Apple’s stock price started to recover today. At the moment of writing, the price is up 1.02%.

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.