A predominantly positive day for the global markets - Thursday Review, April 22

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:34, 23 April 2021

Positive market sentiment over corporate earnings

The US

Wall Street tumbled yesterday, with major indices – USA30, USA500, and TECH100 – each falling 1%. Investors weighed in reports that President Biden was considering an important tax hike on the rich. The president was looking to allegedly almost doubling the capital gains tax hike up to 39.6% to fund childcare and education proposals included in the so-called American Family Plan.  

Crude oil dropped 0.7% to $60.93 per barrel.

Gold was flat at $1,793.10 per ounce.

 

Asia and Australia

HongKong45 gained 0.26% after the city could reportedly create a travel bubble with Singapore, with no-quarantine travel starting in the second half of May.

Japan225 jumped 2.12%.

Down under, Australia200 went up 0.44% even though its tensions with China after the former cancelled various agreements reached between China’s Belt and Road Initiative and the Victorian government. 

 

Europe

Stocks traded higher, boosted by the predominantly positive corporate results ahead of the European Central Bank meeting. Germany30 traded 0.4% higher, while France40 went up 0.5%. UK100 climbed 0.2%.

Brent oil fell 0.6% to $64.90 per barrel.

EUR/USD gained 0.1%, trading at 1.2045.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.