Additional sanctions on Russia impact global markets

Bởi: Miguel A. Rodriguez

13:07, 04 April 2022

1649065416.png
The week began on the right foot for the US Dollar

The US Dollar stabilized on Monday, following Friday’s job report, while the Euro weakened as talks of more sanctions on Russia for its Ukraine invasion ramped up. The Dollar Index, which tracks the greenback against a basket of currencies, is traded at 98.612.

Non-farm payrolls for March confirmed a strong economy and a tight labor market, increasing by 431,000 jobs. Moreover, the unemployment rate fell to its lowest point in two years - 3.6%.

Following these events, traders widely expect the Fed to raise the interest rate by 50 basis points next month. Bond yields reacted quickly to the news, with 2-year Treasury yields jumping close to 2.5%.

Now, investors are waiting for the Consumer Prices to be released later today. According to Bloomberg, the figures are expected to climb to an annual 61.5% in March.

Euro

The EUR/USD pair traded at 1.1044, driven by fresh sanctions on Moscow. Ukraine accused Russian forces of war crimes in Bucha. Russia’s defense ministry denied the accusations.

Christine Lambrecht, the German Defense Minister, said that the EU should discuss ending the Russian gas imports – a move that would significantly impact the Eurozone. Russia supplies about 40% of Europe’s gas needs.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.