Alibaba fined $2.8 billion in anti-monopoly investigation

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:28, 12 April 2021

Chinese regulators found out that Alibaba abused its market dominance, forcing merchants to choose between two platforms

China’s State Administration for Market Regulation (SAMR) announced that Alibaba received a fine as the company abused its market dominance.

Following an investigation for monopolistic practices opened in December, Alibaba received a $2.8 billion fine, and according to SAMR’s statement: “infringes on the businesses of merchants on the platforms and the legitimate rights and interests of consumers.” Moreover, the Chinese giant will have to file self-examination and compliance reports to the SAMR for three years.

Daniel Zhang, Alibaba CEO, mentioned that the fine would not have a material impact on the company. Also, he said that Alibaba would introduce new measures to lower the entry barriers and costs for merchants and business on the platform. Moreover, the company will continue to expand to smaller Chinese cities and rural areas.

Alibaba’s fine comes when China is paying close attention to its tech companies, as regulators are concerned about the tech giants that operate in the financial sector.

However, the fine didn’t seem to affect Alibaba stock, as it gained 8% during the Hong Kong trading hours.

Source: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.