Alibaba ups the share buyback program to $25 billion

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:26, 24 March 2022

1647944824.png
The program will be effective for two years through March 2024

Alibaba's Hong Kong-listed stock jumped more than 11% after the Chinese e-commerce behemoth announced an increase of the size of the share buyback program to $25 billion from $15 billion. The repurchase scheme will be effective through March 2024.

The Hangzhou-headquartered company has faced multiple issues, including macroeconomic headwinds and regulatory tightening from the Chinese government. Alibaba received a $2.8 billion antitrust fine last year. In the past 14 months, the country's government introduced new rules across the tech industry, often without warning. The new rules shook investor confidence and wiped billions of dollars of value off the publicly listed giants.

The move is considered a way to boost investor confidence, as Alibaba's shares had started depreciating since October 2020, when they reached an all-time high. "Alibaba's stock price does not fairly reflect the company's value given our robust financial health and expansion plans," stated Alibaba's Deputy CFO, Toby Xu.

After the news hit the wires, in US premarket trading, Alibaba's share price rose 9%, and the Hong Kong-listed ones surged 12%.

Sources: barrons.com, cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.