Amazon is looking to buy MGM

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:59, 25 May 2021

1621954023.png
Amazon, close to buy the famous studios for as much as $9 billion

According to people familiar with the matter, Amazon is just a few steps away to close an $8.5 billion - $9 billion deal with one of the largest Hollywood studios – MGM. The agreement could turn MGM into a significant streaming asset for the e-commerce behemoth. The acquisition could mark Amazon’s second-largest purchase ever, after its $13.7 billion paid for Whole Foods in 2017.

MGM, known for classics such as “Singin’ in the Rain,” “Rocky,” and the “James Bond” franchise, could be valuable as a tool to drive subscribers to Amazon’s Prime Video streaming service. However, while Amazon is getting an extensive movies and TV shows library, the MGM classics dating from the pre-1948 catalogue have been sold to AT&T’s Warner Bros.

The talks between the two companies have been going on since the beginning of the year, but the exclusive discussions started in recent weeks.  Other behemoths like Apple, Comcast, and Netflix were looking to buy MGM but weren't prepared to pay the right price. A transaction could be announced as soon as today between Amazon and MGM.

Following the news, Amazon stock price went up 0.9%.

Sources: businessinsider.com, wsj.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.