An energy crisis might be in sight

Bởi: Miguel A. Rodriguez

16:17, 14 October 2021

Recent global events have sent the prices of oil and natural gas to record levels

According to the International Energy Agency (IEA), a global energy crunch is expected to kick up oil demand by 500.000 barrels per day, leading to an increase in inflation and slowing the global economic recovery.

In its monthly report, IEA stated: "Record coal and gas prices, as well as rolling blackouts, are prompting the power sector and energy-intensive industries to turn to oil to keep the lights on and operations humming."

The increase in demand in the past quarter was responsible for the biggest draw on oil products stocks in eight years. At the same time, the IEA estimates that OPEC+ will pump 700,000 barrels per day (BPD) below the estimated demand for crude oil in Q4 2021. Group's spare production capacity is set to shrink at a fast pace, from 9 million BPD in Q1 2022 to 4 million BPD in Q2.

After the Paris-based agency's outlook, now, all eyes will be on the US Energy Information Administration (EIA) report.

At the moment of writing, Crude oil was up 1.1% at $81.28 per barrel, while Brent traded at $84.12 a barrel.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.