Apple blew estimates away with its quarterly figures

Bởi: Miguel A. Rodriguez

15:11, 29 April 2021

However, the company did not issue official guidance citing global chip shortage caused by the pandemic-related restrictions

Apple reported an EPS of $1.40 on revenues of $89.58 billion. The revenue figures single-handedly beaten the $77.36 billion expected, marking a 53.7% increase year-over-year.

Not only the EPS and revenue came in higher-than-expected, but also the revenues for its products, as it reported double-digit growth in every category. iPhone – 65.5% increase from last year, figures coming in at $47.94 billion, while Mac’s surged 70.1% year-over-year to $9.10 billion. The most significant increase was reported for iPad – 78.9% YoY to $7.80 billion. These figures mark the second consecutive quarter when Apple posts double-digit growth in all product categories.

It kept last quarter’s trend of not issuing official guidance for what it expects in the quarter ending in June. However, Apple CFO Luca Maestri stated that the company expects June quarter revenue to increase by double digits year-over-year, even though it currently faces supply shortages. Moreover, Apple announced that it would increase its dividend by 7% to $0.22 per share, and it authorized a $90 billion share buyback program. The latter is significantly higher than what the company has previously allowed: $75 billion in 2019 and $50 billion in 2020.

In Q2 2021, Apple broke its record for gross margin – 42.5%, the highest in nine years. According to data from FactSet, usually, the number hovered between 37% - 39%.

Following the news, Apple stock price traded more than 4% higher.

Source: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.