AT&T reveals merger of WarnerMedia and Discovery

Bởi: Miguel A. Rodriguez

09:58, 18 May 2021

1621256868.png
The US Telecommunication giant announced a deal through which it intends to merge two units, paving the way for one of Hollywood’s biggest studios

AT&T revealed that its content unit – WarnerMedia – will be merged with Discovery, and a studio that can compete with the likes of Netflix and Disney will be created. Under the agreement, AT&T will receive $43 billion in a combination of cash, debt and WarnerMedia’s retention of a particular debt. AT&T shareholders will receive stocks worth 71% of the new company, while Discovery’s will own 29%.

“AT&T shareholders will retain their stake in our leading communications company that comes with an attractive dividend. Plus, they will get a stake in the new company, a global media leader that can build one of the top streaming platforms in the world,” stated John Stankey, AT&T CEO.

According to The Financial Times, the deal is expected to create a business separate from AT&T that could reach a value of $150 billion, including debt.

After the announcement, AT&T stock price was up roughly 5%, while Discovery’s were up 14% in pre-market.

Sources: cnbc.com, ft.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.