Avast in advanced talks to sell itself to NortonLifeLock

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:27, 20 July 2021

1626434213.png
One of the largest cybersecurity companies in the world is in discussions regarding a merger

The London-listed Avast is in advanced talks with US rival NortonLifeLock Inc about a deal that would create a leader in consumer security software. The Wall Street Journal first reported the deal, which could value Avast at more than $8 billion. According to analysts, "nothing short of a $10 billion valuation is fair to Avast's shareholders".

Avast and NortonLifeLock confirmed the talks on Wednesday, with the first revealing that an offer would be both in cash and shares. However, it mentioned there was no certainty a deal would take place. Under the UK laws, the US company has until August 11 to announce its intentions to make an offer.

Following the news, Avast shares surged the most in over a year, closing the London session 14% up at 575.20 pence. Since the beginning of the year, Avast gained approx. 7.1% reaching a market value of about $8.2 billion.

Sources: Bloomberg.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.