Bitcoin plummets to six-month low

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:33, 24 tháng 1 2022

1643035093.png
The week started on the wrong foot for the world’s largest crypto

Bitcoin lost 7% on Monday, reaching its lowest point in six months. The selloff was driven by fears of a Russian attack on Ukraine. Also, there are concerns that US regulators will further crackdown on digital currencies.

Other cryptocurrencies, such as Ether, also slumped. The second-largest crypto in the world fell 11% to $2,253, its lowest since July 28, 2021.

The Central Bank of the Russian Federation proposed banning the use and mining of cryptocurrencies last week. Officials argued it represented threats to financial stability, citizens’ wellbeing, and monetary policy sovereignty.

Cryptocurrencies and traditional stocks have been falling lately, not only of fears of a Russian attack on Ukraine but also on the long-anticipated Federal Reserve interest-rate increases that will affect the market.

Regarding the Ukraine situation, the US State Department revealed that it was ordering diplomats’ family members to leave Ukraine, hinting that they are possibly bracing for an aggressive Russian move in the region. Moreover, fears of conflict-affected also shares worldwide while supporting the Dollar and oil.

Sources: cnbc.com, investing.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.