Blowout earnings for Zoom

Bởi: Miguel A. Rodriguez

15:24, 02 June 2021

The cloud-based video conferencing service reported fiscal 2022 first-quarter results that blew estimates away

For the quarter that ended on April 30, Zoom revealed an adjusted EPS of $1.32 on revenues of $956.2 million. The company beat by far analysts’ expectations of earnings-per-share of 99 cents and revenues of $906 million. Its revenue jumped from $328.2 million reported at the same time last year.

The company stated that the results are due to the optimization of public cloud resources. Its Zoom Phone product – including cloud-based phone services, video calls, and many more features – had 1.5 million seats at the end of April, higher than 1 million reported in January.

In the fiscal second quarter, Zoom expects its adjusted EPS to reach a high of $1.15, while the revenue is seen at $990 million. For the full fiscal year, the company sees a 50% revenue growth from last year’s numbers as expansion drops.

After the news hit the wires, Zoom stock price rose 4%. Regardless of the latest market movements, its shares went down approx. 3% since the beginning of the year, while USA500 added almost 12%.

Source: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.