BOE is considering "Britcoin" as a payment alternative

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:40, 21 April 2021

Digital currencies seem to start gaining more and more ground according to the latest events

The UK is considering implementing a central bank digital currency (CBDC). It is not the first country to announce these types of efforts this week. The People's Bank of China (PBOC) named Bitcoin an investment alternative and revealed that it is considering issuing a digital currency called "digital yuan."

Speaking at the UK FinTech Week conference, the British finance minister Rishi Sunak told the Bank of England to consider the case of a "Britcoin," aimed to tackle some of the challenges raised by the cryptocurrencies. The move could speed up both domestic and foreign payments, as well as reduce financial stability risks.

The central bank-backed digital currency would potentially allow businesses and consumers to hold accounts directly with the bank. Sunak stated the following: "We're launching a new task force between the Treasury and the Bank of England to coordinate exploratory work on a potential central bank digital currency (CBDC)."

However, the Bank of England stated that the digital sterling wouldn't replace physical cash or existing bank accounts.

Read more about the PBOC's approach here!

Sources: reuters.com, thetimes.co.uk

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.