British economy set for strong post-pandemic recovery

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:57, 01 June 2021

1622539774.png
The Organisation for Economic Co-operation and Development suggested that the UK could recover faster-than-expected from the economic damage caused by the pandemic

According to data from the Organisation for Economic Co-operation and Development, the UK’s economic recovery from the pandemic is likely to grow 7.2% in 2021. The forecast was revised upwards from March’s projection of 5.1%, and the economy is expected to grow at the fastest pace since World War II.

The UK’s growth is set to be the most rapid among the large, rich countries, according to the same data. Rishi Sunak, UK Chancellor, believes that the strength of the forecast is due to the successful vaccine rollout and the government’s Plan for Jobs. Still, as the country’s debt is almost 100% of GDP, there is a need to “ensure public finances remain on a sure footing.”

The OECD recommends the UK government maintain support measures until the economic recovery is underway, focusing on businesses and sectors with the best growth prospects. In the medium term, a close trade relationship with Europe could benefit the UK.

Moreover, OECD’s outlook for the global economy had strengthened as activity returned to pre-pandemic levels. It raised the 4.2% growth touted in December to 5.8%. The increase will be primarily led by the US, where GDP is seen at 6.9%.

At the moment of writing, UK100 is trading 1.13% higher, while GBP/USD reached a three-year high at 1.425.

Sources: bbc.com, thetimes.co.uk

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.