British Petroleum topped first-quarter consensus

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:56, 29 April 2021

BP reported better-than-expected figures for the first quarter, after a period of strong commodity prices and promising demand outlook

The company’s Q1 underlying replacement cost profit (calculated internally and showing what it’s believed to be an accurate reading of BP’s profit position) came in at $2.6 billion. Analysts were looking for a profit of $1.4 billion. The figures are significantly higher than reported during the first and fourth quarters of 2020 - $791 million, and $115 million, respectively. Moreover, the company generated a surplus cash flow of $1.7 billion, reaching its debt target a year early than scheduled. Also, BP intends to resume its buyback program at the cost of around $500 million.

For Q2, British Petroleum announced that its cash flow could be impacted by the $1.2 billion pre-tax annual the Gulf of Mexico oil spill payment. The payments refer to the worst oil spill in the US. On April 20, 2010, while operating in the Gulf of Mexico, its drilling rig Deepwater Horizon exploded. It resulted in the death of 11 workers, and millions of barrels of crude oil spilt into the Gulf for 87 days.

During the London trading hours, British Petroleum shares went up more than 2%. Year-to-date, the price gained over 16%.

Source: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.