Bumble buys Fruitz

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:35, 08 February 2022

1644246070.png
Following the 2021 IPO (Initial Public Offering), Bumble makes its first-ever purchase

On Monday, February 7, Bumble revealed the acquisition of Fruitz, a French dating app. Fruitz, which "encourages open and honest communication of dating intentions" using four different fruit metaphors, was founded in 2017 and runs on the "freemium" model – the app is free, and users can enhance their experience with in-app purchases.

According to Bumble, Fruitz has a large user base among Gen Z (people born between the late 1990s and the early 2010s), which could help the company reach high growth targets. However, Bumble did not disclose Fruitz's total user base, but is seeing improvement across France, Spain, Switzerland, Netherlands, Belgium, and Canada.

The deal between the two companies comes when people are using dating apps more than ever. But according to analysts from Goldman Sachs, there's still room for growth. Over the next years, the online dating market is expected to report a 13% combined annual growth rate, reaching $10 billion in 2025. The international market is expected to outpace the North American one.

To differentiate from the "swipe left" "swipe right" model, Bumble and Hinge implemented features such as audio, video, and experiences to the apps. Moreover, Bumble added two new sections – friendship and business-focused – believing that platonic relationships can be the next social growth mark.

After the news hit the wires, Bumble's stock price was trading 1.19% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.