ByteDance’s earnings doubled in 2020

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:44, 18 June 2021

1624024692.png
According to a memo released to its staff members, ByteDance reported a 111% increase in revenue in 2020

The owner of the phenomenon app – TikTok – saw its revenue jump to $34.3 billion, underscoring its continuous global popularity. As of December 2020, ByteDance had around 1.9 billion monthly active e users across all of its platforms. At the same time, the company saw its annual gross profit rise 93% to 19 billion.

ByteDance’s results came at a time when multiple Chinese companies are under scrutiny across the world. Last year, Donald Trump signed an executive order through which apps such as TikTok and WeChat have been banned. That order has been revoked by the incumbent president Joe Biden. However, according to Reuters, the latter signed an executive order that will force some Chinese apps to take stricter measure to protect user data if they want to continue their activity in the US.

Moreover, in April, Chinese regulators called on 13 online platforms, including ByteDance, to embrace tighter regulations in their financial divisions. According to the authorities, the aim is to prevent monopolistic behavior and the “disorderly expansion of capital.”

Despite the regulatory incidents, ByteDance goes through a period of management change. Liang Rubo, the current head of human resources, will take over as the company’s CEO by the end of the year.

Sources: bbc.com, ft.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.