Consumer confidence data and the hedge fund collapse kept markets on their toes - Tuesday Review, March 30

Bởi: Miguel A. Rodriguez

12:42, 12 April 2021

1617176947.png
The American markets stuttered as investors are still cautious

The US

Despite the positive consumer confidence data that rose more than expected, reaching its highest level since July 2019, Wall Street focused on the hedge fund blow-up impact. USA30 fell 0.31%, and USA500 traded 0.2% lower. TECH100 was down 0.1%.

Crude oil lost 0.1% and traded at $61.51 per barrel.

Gold fell 1.1% to $1,696.30 per ounce.

 

Asia and Australia

HongKong45 jumped 1.17% as the city is getting ready to lift some restrictive measures starting April 1.

Japann225 inched up 0.05% after Nomura Holdings Inc said it is too early to estimate the impact that the hedge fund blow-up had on Archegos head, Bill Hwang. 

Down under, Australia200 was down 0.58%.

 

Europe

Markets pushed higher, boosted by growing French consumer confidence, which rose unexpectedly in March. At the same time, the fears of broader fallout from the US hedge fund default eased. Germany30 and UK100 traded 0.7% higher. France40 rose 0.8%.

Brent oil was seen at $64.85 a barrel.

EUR/USD traded 0.2% lower at 1.1734.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.